Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van IngenieurNEXT.nl tezamen met elke overeenkomst en rechtsbetrekking die wordt gesloten tussen IngenieurNEXT en de wederpartij.

1.2 Eventuele, door de wederpartij, gevraagde wijzigingen in de voor hen geldende algemene voorwaarden zijn enkel geldig wanneer deze schriftelijk worden ingediend bij IngenieurNEXT en deze door beide partijen zijn overeengekomen.

1.3 Wijzigingen of aanvullingen in de algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden worden gedaan door IngenieurNEXT.

1.4 Wanneer er een rechtsverhouding tussen IngenieurNEXT en de wederpartij tot stand is gekomen wordt geacht dat de wederpartij ingestemd heeft met de algemene voorwaarden, inclusief de wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden.

1.5 IngenieurNEXT kan niet instaan voor de juistheid en nauwkeurigheid alsook de content van alle afbeeldingen en links naar websites van derden op de site.

1.6 IngenieurNEXT is ten alle tijden bevoegd om wijzigingen in de te leveren dienst(en) aan te brengen teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan wettelijke voorschriften.

1.7 Bij tegenstrijdheden tussen de gemaakte overeenkomst en de algemene voorwaarden geld dat de overeenkomst zal prevaleren.


Artikel 2. Offertes en Overeenkomsten
2.1 Offertes van IngenieurNEXT inclusief aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door aanmelding van wederpartij, telefonisch, schriftelijk of per e-mail, en de bevestiging daarvan, telefonisch, schriftelijk of per e-mail, door IngenieurNEXT. De overeenkomst en de inhoud daarvan worden bepaald door bevestiging van IngenieurNEXT of door de factuur door IngenieurNEXT.

2.3 In de overeenkomst zal de lengte van het abonnement vermeld staan. Deze is tussentijds niet op te zeggen en er kan om deze reden geen geld teruggevraagd worden.

2.4 Het overeengekomen abonnement zal klantgebonden zijn. Deze is niet overdraagbaar.

2.4 Credits die worden verschaft om vacatures op de website te zetten zijn klantgebonden en niet overdraagbaar.


Artikel 3. Inhoud gegevens opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever dient alle gegevens die voor de overeenkomst van belang zijn altijd volledig, correct en actueel te verstrekken.
3.2 De door de opdrachtgever ingevoerde vacatures dienen actueel alsook met correcte bedrijfsinformatie te voldoen aan de eisen en regels van IngenieurNEXT.

3.3 De opdrachtgever dient ten alle tijden strikt en alleen eigen vacatures te plaatsen. IngenieurNEXT behoud zich het recht deze te verwijderen wanneer onjuist.

3.4 De opdrachtgever plaatst geen informatie, beelden, foto’s die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

3.5 IngenieurNEXT behoud zich het recht ten alle tijden vacatures van de opdrachtgever aan te passen als deze niet volgens de regels zijn of als aanpassingen de website ten goede komen.

3.6 De opdrachtgever is in geen enkel geval toegestaan CV’s op de website te plaatsen.


Artikel 4. Inhoud gegevens kandidaat
4.1 De kandidaat dient alle gegevens, zowel personalia als inhoud van het opgegeven CV naar waarheid en juistheid in te vullen. De ingevoerde informatie dient daarnaast relevant te zijn voor de website.

4.2 IngenieurNEXT behoud zich het recht onjuiste teksten in een geplaatst CV ten alle tijden te wijzigen/verwijderen. IngenieurNEXT heeft tevens het recht kandidaten van de website te verwijderen wanneer zij verdacht worden van onjuist gebruik.

4.3 De kandidaat plaatst geen informatie, beelden, foto’s die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.


Artikel 5. Communicatie
5.1 IngenieurNEXT heeft het recht gebruikers van de website, kandidaat alsook opdrachtgever, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen of aanbiedingen. Zowel digitaal als fysiek.

5.2 De opdrachtgever heeft het recht contact op te nemen met een kandidaat naar aanleiding van een vacature op de website.


Artikel 6. Spam
6.1 De opdrachtgever onthoud zich ten alle tijden van oneiglijk gebruik van de diensten, de website en de gegevens waartoe middels de diensten of de website toegang verkregen kan worden. Hieronder wordt verstaan het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan de gebruikers van IngenieurNEXT die niet strekken met de doelstelling van de website.

6.2 IngenieurNEXT heeft het recht een onmiddellijke boete van €7.500 (zeven en een half duizend EURO) per overtreding zonder rechterlijke tussenkomst te eisen.

6.3 IngenieurNEXT heeft het recht een overeenkomst met de opdrachtgever bij overtreding direct te ontbinden.


Artikel 7. Gebruiksrecht vacaturebank
7.1 Opdrachtgever stemt in met de Databankenwet en stemt in met het feit dat IngenieurNEXT de auteursrechthebbende is van de vacaturebank.

7.2 Opdrachtgever stemt bij de overeenkomst in te handelen naar de doelstelling van de website. Dit geld ook voor het gebruik van de vacaturebank.

7.3 Opdrachtgever mag CV’s of andere informatie uit de vacaturebank niet delen, openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen.

7.4 IngenieurNEXT heeft recht wanneer vermoed wordt wanneer een opdrachtgever excessief gebruik maakt van de vacaturebank in te grijpen.


Artikel 8. Geheimhouding
De opdrachtgever erkent dat zij vertrouwelijke informatie ter beschikking krijgt middels de vacaturebank. De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze gegevens. Daarmee verplicht het zich ook deze gegevens niet openbaar te maken of te delen tenzij anders is overeengekomen met betreffende kandidaat.


Artikel 9. Garantie
IngenieurNEXT kan de volgende zaken niet garanderen:
- Dat de opdrachtgever door middel van de website een werknemer vind voor de vacature.
- Dat de ingeschreven kandidaat een overeenkomst sluit met 1 van de opdrachtgevers.
- Dat de website altijd 100% zal werken en vrij is van fouten.
- Dat alle gebruikers naar regels acteren.


Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 IngenieurNEXT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de website, 1 van de diensten, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of schade die op grond van iets anders kan worden gebaseerd.

10.2 IngenieurNEXT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade waaronder wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de opdrachtgever. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever ontevreden is na een overeenkomst met een kandidaat die zij via de website geworven hebben.


Artikel 11. Overmacht
11.1 Wanneer IngenieurNEXT door overmacht tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is zij niet aansprakelijk. IngenieurNEXT heeft het recht haar verplichtingen tot een maand erna te voldoen, hierna heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder de verplichting van een schadevergoeding.

11.2 Onder overmacht van IngenieurNEXT wordt verstaan elke van de wil van IngenieurNEXT onafhankelijke omstandigheden waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van IngenieurNEXT kan worden verlangd ongeacht of de omstandigheden tijde van sluiten van de overeenkomst te voorzien was.


Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
12.1 Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW.

12.2 De opdrachtgever dient de overeengekomen diensten op aangegeven wijze binnen dertig dagen na factuurdatum.

12.3 Bij een in gebreke blijven van de betalingstermijn is IngenieurNEXT gerechtigd rente in rekening te brengen waarbij het wettelijke tarief als maatstaf geld. Ook is IngenieurNEXT bevoegd om bij in gebreke blijven van de opdrachtgever, overeengekomen diensten stop te zetten.


Artikel 13. Overige
13.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden inzage te geven in het door IngenieurNEXT en de opdrachtgever overeengekomen contract.

13.2 Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
13.3 De geschillen tussen opdrachtgever en IngenieurNEXT zullen worden voorgelegd aan de rechter van arrondissementsrechtbank te Arnhem.

13.4 Deze voorwaarden zijn bekend bij arrondissementsrechtbank te Arnhem, zijn beschikbaar op de website en worden wanneer verzocht aan de opdrachtgever verzonden.
Snel zoeken
Job search aanmaken

Job alert
Stuur mij de nieuwste vacatures gericht op mijn wensen